Shop Mobile More Submit  Join Login
ngu hanh tuong sinh-tuong khac by rianokawa ngu hanh tuong sinh-tuong khac by rianokawa
Ngũ hành tương sinh: Mộc sinh Hỏa - Hỏa sinh Thổ - Thổ sinh Kim - Kim sinh Thủy - Thủy sinh Mộc.
Tương sinh không có nghĩa là hành này sinh ra hành khác, mà là dưỡng nuôi, trợ giúp, làm cho hành kia có lợi. Ví dụ như: Thủy sinh Mộc, nước sẽ làm cho cây tươi tốt. Mộc sinh Hỏa, cây khô dễ cháy tạo nên lửa...
- Mộc sinh Hỏa: Hỏa được lợi, Mộc bị hại.
- Hỏa sinh Thổ: Thổ được lợi, Hỏa bị hại.
- Thổ sinh Kim: Kim được lợi, Thổ bị hại.
- Kim sinh Thủy: Thủy được lợi, Kim bị hại.
- Thủy sinh Mộc: Mộc được lợi, Thủy bị hại.

Ngũ hành tương khắc: Mộc khắc Thổ - Thổ khắc Thủy - Thủy khắc Hỏa - Hỏa khắc Kim - Kim khắc Mộc.
Tương khắc có nghĩa là hành này làm hao ṃn, diệt dần hay khống chế hành khác. Ví dụ như: Mộc khắc Thổ, rễ cây sẽ ăn hết phù sa của đất. Thổ khắc Thủy, đất sẽ ngăn chận làm cho nước không thể chảy qua được...
- Mộc khắc Thổ: Thổ bị hại, Mộc không bị hại.
- Thổ khắc Thủy: Thủy bị hại, Thổ không bị hại.
- Thủy khắc Hỏa: Hỏa bị hại, Thủy không bị hại.
- Hỏa khắc Kim: Kim bị hại, Hỏa không bị hại.
- Kim khắc Mộc: Mộc bị hại, Kim không bị hại.

۰۪۪۫۫●۪۫۰"tác phẩm" của ~~> :iconrianokawa:
là la lá
:iconpirikapirilaladoremi:
pirikapirilaladoremi Featured By Owner Aug 2, 2011
Dep qua! It's so pretty! I can't read chinese though...
Reply
:iconrianokawa:
rianokawa Featured By Owner Aug 2, 2011
oh, I will change this language into Vietnamese.
Reply
:iconpirikapirilaladoremi:
pirikapirilaladoremi Featured By Owner Aug 3, 2011
Okay!
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 6, 2011
Image Size
38.8 KB
Resolution
454×404
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
726 (1 today)
Favourites
0
Comments
3
Downloads
5
×